Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Báo cáo tham vấn ” Dự án Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp ( sửa đổi )”

Báo cáo tham vấn này được chuẩn bị cho Hội thảo tham vấn Dự án Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được tổ chức bởi Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính Phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo bình luận về các quy định trong Dự thảo Luật Đầu tư (“Dự thảo”) theo các nhóm vấn đề, đối chiếu với thực tế áp dụng Luật Đầu tư hiện hành cũng như Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để đưa ra những góc nhìn đa diện từ đó đề nghị các giải pháp hoàn thiện Dự thảo.