Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Đặng Quãng Hưng Thiện

Đặng Quãng Hưng Thiện

Quản Thư
thien.dang@phuoc-partners.com

Tiểu Sử

  • Ngay sau khi tốt nghiệp Khoa Thư viện – Thông tin học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Thiện được nhận vào làm việc tại thư viện của trường đại học mà anh đã từng học tập. Môi trường đó đã giúp anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý thư viện – Thông tin.
  • Cuối năm 2008, Thiện gia nhập P&P với vai trò là người tổ chức, quản lý thư viện và hỗ trợ các luật sư trong việc tra cứu văn bản pháp luật. Môi trường mới đã cho Thiện nhiều cơ hội để vận dụng kinh nghiệm và kiến thức về Thư viện – Thông tin trong việc xây dựng và quản lý thư viện – Thông tin, đặc biệt là khả năng tra cứu thông tin.

Đào tạo

  • Cử nhân Thư viện – Thông tin học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008
  • Thạc sĩ Khoa học Thư viện, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Việt