Phuoc & Partners Vietnam International Law Firm

Your Language:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Trần Ngọc Danh

Trần Ngọc Danh

Thu Ngân

Liên Hệ

danh.tran@phuoc-partners.com

Từ năm 2008, ông Danh gia nhập Phuoc & Partners với vai trò thủ quỹ để quản lý các vấn đề tài chính của công ty. Ông chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các khoản thanh toán, quản lý tiền quỹ, thanh toán các khoản chi của công ty, thu thập và duy trì báo cáo tiền tệ và hồ sơ.