Công Ty Luật Quốc Tế Phước & Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3744 9977
Phuoc & Partners Attorneys At Law

Văn Phòng Luật Sư Khác Với Công Ty Luật Ở Điểm Nào?

Văn Phòng Luật Sư Khác Với Công Ty Luật Ở Điểm Nào?

Ở Việt Nam, ngoài hành nghề với tư cách cá nhân độc lập, các luật sư còn có thể hành nghề ở các tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể là văn phòng luật sư hoặc công ty luật. Hai loại hình tổ chức hành nghề luật sư này có những điểm khác biệt về cơ cấu tổ chức như sau:

Loại hình doanh nghiệp: Văn phòng luật sư hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân do một luật sư thành lập. Trong khi đó, công ty luật có thể hoạt động dưới hình thức hoặc là công ty hợp danh do ít nhất hai luật sư cùng nhau thành lập (không có thành viên góp vốn) hoặc là công ty TNHH một hoặc hai thành viên trở lên. Công ty luật TNHH một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu còn Công ty luật TNHH hai thành viên trờ lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Tên: Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”. Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

Trách nhiệm của luật sư đối với nghĩa vụ của tổ chức hành nghề: Trưởng văn phòng luật sư chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với mọi nghĩa vụ của văn phòng luật sư. Thành viên hợp danh của công ty luật hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Tuy nhiên, thành viên công ty luật TNHH chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp tương ứng.

Nên lựa chọn dịch vụ pháp lý của văn phòng luật sư hay công ty luật?

Văn phòng luật sư hay các công ty luật đều có chức năng hoạt động và các quyền hành nghề luật sư như nhau theo quy định của Luật luật sư (thực hiện dịch vụ pháp lý; nhận thù lao từ khách hàng; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước…) và các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam. Tuy vậy, do đặc điểm về cơ cấu tổ chức như nêu trên mà văn phòng luật sư và công ty luật có những ưu điểm và hạn chế riêng.

Với văn phòng luật sư, ưu điểm là mô hình đơn giản, quyền quyết định tập trung vào trưởng văn phòng nên các quyết định được ban hành nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng lại chính là một hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý tới khách hàng. Với mô hình nhỏ nên văn phòng luật sư không có điều kiện huấn luyện, đào tạo và chuyên môn hóa đội ngũ nhân sự cũng như khó có khả năng thu hút nhiều nhân lực.  Do tiềm lực nhân sự thấp, văn phòng luật sư bị hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực đặc thù. Do cơ cấu hoạt động có phần giống với văn phòng luật sư, công ty luật TNHH một thành viên về cơ bản cũng sẽ gặp phải những hạn chế tương tự này. Cả hai nhóm tổ chức hành nghề này, do đó, đều bị hạn chế khi mở rộng và phát triển kinh doanh. Những hạn chế này tuy vậy lại có thể được khắc phục thông qua mô hình công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh. Với số lượng luật sư lớn hơn, hai nhóm công ty luật này có cơ hội chuyên môn hóa đội ngũ khi mỗi luật sư có thể đảm nhận các công việc khác nhau tùy theo kinh nghiệm và thế mạnh chuyên môn của bản thân. Khi đó, lượng khách hàng thu hút cũng cao hơn, kèm theo là khả năng tuyển dụng và giữ được nhiều nhân tài. Từ đây, cơ hội mở rộng kinh doanh của hai nhóm công ty luật này cũng tăng lên tương ứng.

Summary
Article Name
Văn Phòng Luật Sư Khác Với Công Ty Luật Ở Điểm Nào?
Description
Ngoài hành nghề với tư cách cá nhân độc lập, các luật sư còn có thể hành nghề ở các tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể là văn phòng luật sư hoặc công ty luật.
Author